Quins llibres són obligatoris?

Llibre de comptabilitat

Les associacions han de portar un llibre diari i un llibre d’inventaris i comptes anuals, llevat que no estiguin obligades a presentar la declaració de l’impost de societats. En aquest cas, sí que han de portar un llibre de caixa en què es detallin els ingressos o les despeses.

Llibre d’actes

Ha de contenir les actes de les reunions de les assemblees generals, i dels altres òrgans col·legiats, de l’associació, com la junta directiva. En l’acta s’ha de reflectir tots els acords que es preguin a les sessions i hauran de ser autenticades de la manera que estableixin els estatuts o, si no l’estableixen, amb la signatura del secretari i el vistiplau del president de l’òrgan. Es poden obrir llibres d’actes separats per als diversos òrgans, però s’han d’agrupar en un de sol al final de l’exercici corresponent.

Llibre d’associats i associades

Ha de contenir una relació actualitzada de tots els socis/es i han de constar, com a mínim, la data d’alta en l’entitat (i en el seu cas, la data de baixa) i el domicili, amb l’únic efecte de poder convocar-los a les reunions. Cada membre de l’associació tindrà un número de soci que no es modificarà encara que es produeixin altes i baixes.

Llibre de voluntaris

En el cas que col·laborin persones en règim de voluntariat, ha de contenir una relació dels voluntaris que col·laboren amb l’associació amb una descripció mínima de la tasca que fan i de la seva capacitació específica, si en tenen.

Hola!

Vols rebre l'actualitat del món associatiu al teu email?
Subscriu-te al nostre butlletí!

* Camps obligatoris


Per a la gestió de les llistes de subscripció fem servir la plataforma Mailchimp. Fent clic a sota per subscriure-us, reconeixeu que la vostra informació es transferirà a Mailchimp per al seu tractament.
Més informació sobre les pràctiques de privadesa de Mailchimp aquí.
Consulta la nostra política de protecció de dades.