Normativa

Llei 4/2008 del Llibre III del Codi civil de Catalunya

Aquesta normativa determina el funcionament de les associacions i fundacions inscrites al Departament de Justícia de Catalunya.

En aquesta llei trobem la regulació bàsica de les entitats. Entre d’altres qüestions, determina la composició i funcionament de l’òrgan de govern, així com les competències d’aquest i també de l’Assemblea general. A més, estableix les condicions d’accés i baixa de les persones sòcies i regula els principals procediments a seguir en la vida de l’associació fins a la seva dissolució.

Aquesta normativa és cabdal a l’hora de constituir una entitat, de redactar els seus estatuts i de regular el seu funcionament intern.

Una qüestió a tenir en compte és que, tot i tenir el domicili social a Catalunya i fer activitat a casa nostra, una entitat pot estar inscrita al Registre Nacional d’Associacions del Ministeri de l’Interior de l’Estat espanyol.

En aquest cas, l’associació és d’àmbit estatal i la regulació que l’empara són:

La Llei general de subvencions 38/2003, de 17 de novembre, té per objecte la regulació del règim jurídic general de les subvencions atorgades per les administracions públiques:

Llei general de subvencions 38/2003

Des del 23 de juliol de 2015, a Catalunya disposem d’una Llei pròpia del Voluntariat, la qual regula el model català del voluntariat, definint que s’entén per persona voluntària i quin és el marc legal que empara la tasca que desenvolupa.

La nova normativa també estableix quins són els drets i deures de la persona que duu a terme la tasca voluntària, així com els de l’entitat amb qui té aquesta relació de voluntariat.

Accés a la normativa

Una altra normativa a tenir en compte part de les entitats és la Llei 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i garantia de drets digitals:

Accés a la llei

Aquesta llei té per objectiu garantir i protegir el dret de tota persona física a exercir un control efectiu sobre les seves dades personals, i obliga a totes les persones jurídiques.

Per tant, totes les entitats que disposende dades personals de persones físiques (treballadors, voluntariat, socis i sòcies, etc.), estan sotmeses a la LOPD i tenen que vetllar pel seu compliment.

Actualment, totes les entitats han de complir amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern:

Accés a la llei

Aquesta normativa disposa d’unes obligacions de publicitat activa i passiva per a les entitats, en funció de la seva realitat, tant pel que fa a la figura jurídica que adopten, com als ajuts públics que reben, i a la seva relació amb l’Administració pública.

Estableix quina informació ha de publicar cada entitat i també preveu com s'ha de publicar aquesta informació, essent requisits fonamentals que aquesta sigui accessible, clara i comprensible i que es publiqui en format electrònic i gratuït per als usuaris.

A banda de les normatives esmentades, existeixen unes legislacions pròpies de cada àmbit d’actuació, les quals, s’han de tenir en compte en funció de l’àmbit d’actuació i característiques pròpies de cada entitat.

A continuació posarem alguns exemples:

Reglament fet de manera participada per les entitats i la ciutadania. L'objectiu d'aquest Reglament és millorar la qualitat democràtica a la nostra ciutat,mitjançant la cooperació ciutadana, la coproducció, la codecisió i la coavaluació de les polítiques públiques amb la ciutadania.

Reglament de Participació Ciutadana

Guia pràctica del Reglament de Participació Ciutadana

Més enllà d’aquesta normativa bàsica, al següent enllaç, trobareu les novetats jurídiques que afecten a les entitats així com articles d’interès al respecte que ajuden a entendre millor l’aplicació de les normatives

Hola!

Vols rebre l'actualitat del món associatiu al teu email?
Subscriu-te al nostre butlletí!

* Camps obligatoris


Per a la gestió de les llistes de subscripció fem servir la plataforma Mailchimp. Fent clic a sota per subscriure-us, reconeixeu que la vostra informació es transferirà a Mailchimp per al seu tractament.
Més informació sobre les pràctiques de privadesa de Mailchimp aquí.
Consulta la nostra política de protecció de dades.