Quins documents cal elaborar per constituir una entitat?

1. Els estatuts de l’entitat: que són les normes per les quals s’ha de regir l’associació i, per tant, regulen i defineixen el seu funcionament.

2. L’acta fundacional: que és un document privat en el què els membres fundadors acorden la constitució de l’entitat, l’aprovació dels estatuts i l’elecció de la primera junta directiva de l’entitat (haurà de constar el dia, lloc i hora de la reunió)

En aquest enllaç podeu trobar models d’estatuts i acta fundacional.